logo-nhahatmuaroi

Lịch diễn

Lịch diễn hàng ngày

20/01/2016

Nhà hát múa rối Thăng Long xin trân trọng thông báo:  Lịch diễn tuần 22/10/2018 – 28/10/2018 Show Schedule for 22/10/2018 – 28/10/2018 Monday 16:10 17:20 18:30 20:00 Tuesday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Wednesday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Thursday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Friday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Saturday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Sunday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Ngoài ra Nhà hát múa rối Thăng Long phục vụ biểu diễn theo yêu cầu.