logo-nhahatmuaroi

Lịch diễn

Lịch diễn hàng ngày

20/01/2016

Nhà hát múa rối Thăng Long xin trân trọng thông báo:  Lịch diễn tuần 05/11/2018 – 11/11/2018 Show Schedule for 05/11/2018 – 11/11/2018 Monday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Tuesday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Wednesday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Thursday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Friday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Saturday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Sunday  15:00 16:10 17:20 18:30 20:00 Ngoài ra Nhà hát múa rối Thăng Long phục vụ biểu diễn theo yêu cầu.